ท่านสามารถ download คู่มือการใช้งาน ได้ที่ URL
https://samsunglife.co.th/wp-content/uploads/2021/12/คู่มือตรวจสอบสิทธิ์ผู้เอาประกัน-1.pdf
Please click here...
หากมีข้อสงสัยในการใช้งานสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนสินไหม
หมายเลขโทรศัพท์ 08-0068-7046 หรือ 02-716-5180
ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น.
หมายเหตุ : รองรับ Web Browser "Internet Explorer" Version 8 เป็นต้นไป หรือ "Google Chrome" Version 49 เป็นต้นไป

Username :
Password :